SPRING 2022


VARVARA & MAR (EST/ESP) Synthetic Landscapes


21 May - 10/9


Opening / vernissage Saturday 21 May 13:00-17:00

Artist talk / konstnärssamtal at 14:30 and DJ Nynke (NL) will be playing at the opening.


Varvara & Mar is a Tallinn-based artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Their works are inspired by the digital age and their art confronts the social changes and effects of the technological era. The artist duo has exhibited their artwork in a number of international exhibitions and festivals.

They have done a public commission in Tallinn and have won 2nd and 3rd prize for public art in Estonia. Varvara & Mar has exhibited at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, etc.


The exhibition Synthetic Landscapes brings together artworks of Varvara & Mar that talk about new image-scapes, which emerge from neural networks and algorithmic dimensions. The artists’ curiosity towards synthetic landscapes is demonstrated in several artworks, like POSTcard Landscapes from Lanzarote I and II, and Phantom Landscapes of Buenos Aires. Their interest lies in exploring a place’s identity through its digital shadow, which often re-paints reality. In other words, images overpower the nature of seeing without screen mediation.


Varvara (born in Tartu, Estonia in 1984) and Mar (born in Barcelona in 1981) live and work between Tallinn, Estonia, and Hong Kong/Guangzhou. Varvara has PhD of Philosophy in Art from the Estonian Academy of Arts, and Mar is currently a PhD candidate at Baltic Film, Media and Arts School in Tallinn University. Varvara & Mar has exhibited at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican and V&A Museum in London, Onassis Cultural Centre in Athens, Ars Electronica museum in Linz, ZKM in Karlsruhe, etc.


Varvara & Mar är en Tallinn-baserad konstnärsduo som bildades av Varvara Guljajeva och Mar Canet 2009. Deras verk är inspirerade av den digitala tidsåldern och deras konst konfronterar de sociala förändringarna och effekterna av den teknologiska eran. Konstnärsduon har ställt ut sina konstverk på en rad internationella utställningar och festivaler. De har gjort ett offentligt uppdrag i Tallinn och har vunnit 2:a och 3:e pris för offentlig konst i Estland. Varvara & Mar har ställt ut på MAD i New York, FACT i Liverpool, Santa Monica i Barcelona, ​​Barbican i London etc.


I utställningen Synthetic Landscapes fokuserar Varvara & Mar arbeten som behandlar nya bildlandskap, vilka uppstår ur neurala nätverk och algoritmiska dimensioner. Konstnärernas nyfikenhet för det syntetiska landskapet demonstreras i flera konstverk, som POSTcard Landscapes from Lanzarote I and II, och Phantom Landscapes of Buenos Aires. Deras praktik ligger i att utforska en plats identitet genom dess digitala skugga, som ofta målar om verkligheten. Med andra ord, bilder betvingar seendet och perception utan bildskärmens förmedling.


Varvara (född i Tartu, Estland 1984) och Mar (född i Barcelona 1981) bor och arbetar mellan Tallinn, Estland och Hong Kong/Guangzhou. Varvara är doktor i filosofi i konst från Estonian Academy of Arts, och Mar är för närvarande doktorand vid Baltic Film, Media and Arts School vid Tallinns universitet. Varvara & Mar har ställt ut på MAD i New York, FACT i Liverpool, Santa Monica i Barcelona, ​​Barbican och V&A Museum i London, Onassis Cultural Centre i Aten, Ars Electronica museum i Linz, ZKM i Karlsruhe, mm.SEBASTIAN FRANZÉN (SE) The Sun Rises and Shines 

NIKLAS WALLENBORG (SE) Dead Pixels


Opening / vernissage Saturday 2 April 13:00-17:00

DJ Zuckerzeit will be playing at the opening.


2 April - 14 May


Sebastian Franzén (b. 1973 in Karlskrona) studied at the School of Photography in Gothenburg and Animation at HDK / Valand and did his Master in Fine Art at Konstfack in Stockholm. He works as a multimedia artist in both fast and low-intensity processes. He works with the same series of pictures that can take several years to explore different aspects and possibilities. In recent years, he has worked with a series of pictures based on randomly photographed everyday situations, which he then translates into drawings. It is an ongoing series without a definite story. He also works with animation and has recently immersed himself in pedagogy and didactics in his art. At Digitaliseum, Sebastian shows an installation with prints, drawings and video based on photos from his Instagram.

Sebastian Franzén has had solo exhibitions and participated in group exhibitions at Gothenburg Art Gallery, Liljewalchs, Supermarket, Galleri Gro, Teatergalleriet, Residency in Iceland etc.


Niklas Wallenborg (b. 1979  in Södertälje) is a Swedish artist who lives and works in Stockholm. Educated at Konstfack in Stockholm, graduated with a Master's degree in Fine Art in 2006. Wallenborg has exhibited both in Sweden and internationally.

His new ongoing work is not about technology per se, nor is it about the problems we face in a digital society and a virtual world. Rather, it is an attempt to work with and in the gap between the human emotions and the virtual.

The term ”dead pixel” refers to a pixel on a display device that fails to change color. Regardless of the image being displayed, a dead pixel will remain black.


Sebastian Franzén (f. 1973 i Karlskrona) studerat på Fotohögskolan i Göteborg och Gestaltande Animation på HDK/Valand och gjorde sin Master i Fri konst vid Konstfack i Stockholm.
 
Han arbetar som multimedia konstnär i både snabba och lågintensiva processer. Han arbetar med samma bildserier som kan tar flera år på sig i att utforska olika aspekter och möjligheter.De senaste åren har han arbetat med en bildserie utifrån slumpmässiga fotade vardagssituationer som han sedan översätter till teckningar. Det är en pågående serie utan en bestämd historia. Han arbetar även med animation och har senaste tiden fördjupat sig inom pedagogik och didaktik i sitt konstnärskap.
På Digitaliseum visar Sebastian en installation med printar, teckningar samt video som baseras på bilder från hans Instagram.

Sebastian Franzén har haft  separatutställningar och deltagit i grupputställningar på Göteborgs konsthall, Liljewalchs, Supermarket, Galleri Gro, Teatergalleriet, Residency på Island m.m


Niklas Wallenborg (f. 1979 i Södertälje) är en svensk konstnär som bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm, tog sin magisterexamen i konst 2006. Wallenborg har ställt ut både i Sverige och internationellt.

Hans nya pågående arbete handlar inte om tekniken i sig och inte heller om de problem vi står inför i ett digitalt samhälle och en virtuell värld. Det är snarare ett försök att arbeta med och i glappet mellan de mänskliga känslorna och det virtuella.

Termen ”Dead pixel" syftar på en pixel på en display enhet som inte kan ändra färg. Oavsett vilken bild som visas förblir en död pixel svart.AUTUMN 2021


ANGELINA PETROVIC (SE) MARTIN JUTÉUS (SE) The poet speaks 

LISA RYDBERG (SE) LARS HENRIK ANDERSSON (SE) Stories from nowhere and other accidents


27 November 2021 - 19 Mars 2022


Opening / vernissage Saturday 27 November 13:00 - 17:00

On the opening Martin Jutéus & The Poet Speaks Project (SE) will be playing live kl. 15:00


The period 27 December 2021 - 19 Mars 2022 the exhibition is open only by booking.


ANGELINA PETROVIC & MARTIN JUTÉUS


Angelina Petrovic (born 1991, Söderhamn) is a video artist active in Malmö. She has studied music at Malung College  and at the Royal Academy of Music in Stockholm and Visual Communication at Malmö University. With a tenderness for the defective and distorted noise, she lets analog media take shape with digital technologies.


Martin Jutéus, born in 1987, is a Swedish musician and visual artist. Martin has been studying jazz piano in Skurup, Sweden and earned a Bachelor's of Arts from the Music University of Malmö Sweden. He expanded his portfolio in 2018, when he made his visual arts debut at Mandelmanns Trädgård in Rörum, South of Sweden.


”The poet speaks” (Der Dichter Spricht) is the last piece in Robert Schumanns opus ”Scenes from childhood”. In a new alternative shape this few lines of immortal music hopefully will reach and touch new ears”.

The video work moves in harmony with notes from Martin Jutéu's piano playing. Fragments from Shumann's "kinder scene" are mixed with suggestive animations that and expand the moment, the seconds, into a universe.


LISA RYDBERG & LARS HENRIK ANDERSSON


Lisa Rydberg, born in Österbymo 1974, is an artist, scriptwriter, director and illustrator who lives in Malmö. She makes books, graphic novels and exhibitions and in 2019 she made her first animated film ever together with Lars Henrik Andersson.


Lars Henrik Andersson, born in Umeå 1971, is an animator, scriptwriter, director and songwriter who lives in Malmö. He composes music for theatre, makes music videos and runs the production company Viltone Studios.


Lisa and Lars Henrik, a is an artist duo that explores the mix between animation, documentary one and fiction in a small size macro world in the genres of drama, comedy and horror. In this exhibition “Stories from nowhere and other accidents” they show their films “A long protracted scene of an accident” and “So no harm comes to you”, models/miniature scenography made by Paula Sjöblom from one of the films and collages/drawings made by Lisa.


SVENSKA


ANGELINA PETROVIC & MARTIN JUTEUS


Angelina Petrovic (född 1991, Söderhamn) är filmkonstnär verksam i Malmö. Hon har studerat musik vid Malungs Folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Visuell kommunikation vid Malmö Universitet. Med en ömhet inför det defekta och distorterade bruset, låter hon analoga medier ta skepnad med digitala tekniker.


Martin Jutéus, född 1987 i Stockholm, är musiker och bildkonstnär verksam i Malmö. Martin har bland annat studerat jazzpiano på Skurups folkhögskola och tog 2016 en kandidatexamen från musikhögskolan i Malmö. Under juli 2018 debuterade Martin med sin bildkonst på Mandelmanns Trädgård.


Videoverket rör sig i samklang med toner från Martin Jutéus klaverspel. Fragment ur Shumanns ”kinderzenen” blandas med suggestiva animationer som vidgar och expanderar ögonblicket, sekunderna, till ett universum.

”Poeten talar” (Der Dichter Spricht) är det sista stycket i Robert Schumanns opus ”Scener från barndomen”. I en ny alternativ form kommer detta korta stycke av odödlig musik förhoppningsvis att nå och beröra nya öron”.


LISA RYDBERG & LARS HENRIK ANDERSSON


Lisa Rydberg, född i Österbymo 1974, konstnär, manusförfattare, regissör och illustratör som bor i Malmö. Hon gör böcker, serier och utställningar och 2019 sin allra första animerade film tillsammans med Lars Henrik Andersson.


Lars Henrik Andersson, född i Umeå 1971, animatör, musiker, manusförfattare, och regissör som bor i Malmö. Henrik komponerar musik för teater, gör musikvideos och driver produktionsbolaget Viltone Studio.


Lisa och Lars Henrik är en konstnärsduo som experimenterar med animation och fiktion i en liten makrovärld full av drama, komedi och skräck. På utställning “Berättelser från ingenstans och andra olyckor” visar de sina filmer “En lång utdragen olyckshändelse” och “Så inget händer dig”, modeller/miniscenografier gjorda av Paula Sjöblom till en av filmerna. Lisa visar också collage/teckningar.FINN ANTON ÖRSTRAND (SE) Visions of Europa, dead birds fly


24 September - 20 November 2021


Opening / vernissage Friday 24 September 18:00 - 22:00

On the opening DJ Galak Spiritual (FR) will be playing kl. 18:30 - 21:30


Finn Anton Örstrand (b. 1981 in Malmö) is a Swedish artist who lives and works in Malmö. Educated at Konstfack in Stockholm he graduated with a Master's degree in Fine Art in 2018. Örstrand explores aesthetic belongings, semantics and time. His work visualize human behavior by transforming and imitating signs and structures. With a coded choice of material and color, a parallel reality is created.


Visions of Europe, dead birds fly has its starting point from when Malmö hosted the Eurovision Song Contest 2013. Örstrand created an alternative world for journalists and visitors with cardboard placards that correctly showed the way to various events in the city. In the exhibition, we see the artist's documentation from and around the event in 2013 as well as new productions that repeat the feeling of the event.


Finn Anton Örstrand has exhibited at Charlottenborg Kunsthall (Copenhagen), Casinot XXH (Malmö), Platform (Stockholm), Fylkingen (Stockholm), Open Art (Örebro) and performed actions in the public space in Malmö, Stockholm and Valencia. His films have been shown at film festivals in the Nordic countries and he is represented in Film Form.


SVENSK TEXT


Finn Anton Örstrand (f. 1981 i Malmö) är en svensk konstnär som bor och är verksam i Malmö. Han är utbildad på Konstfack i Stockholm med Masterexamen i Fri konst 2018. Örstrand utforskar estetisk tillhörighet, semantik och tid. Han arbetar med att synligöra det mänskliga beteendet med att omvandla och efterbilda tecken och strukturer. Med ett kodat material- och färgval skapas en parallell verklighet. 


Visions of Europa, dead birds fly som utgångspunk från när Malmö var värdstad för Eurovision Song Contest 2013. Örstrand skapade en alternativ värld för journalisterna och besökarna med plakattillverkade av kartonger som korrekt visade vägen till olika events i staden. I utställningen ser vi konstnärens dokumentation från och omkring händelsen 2013 samt nyproduktioner som återupprepar känslan av händelsen.


Finn Anton Örstrand har ställt ut på Charlottenborg Kunsthall (Köpenhamn), Casinot XXH (Malmö), Plattform (Stockholm), Fylkingen (Stockholm), Open Art (Örebro) och gjort aktioner i det allmänna utrymmet i Malmö, Stockholm och Valencia. Hans filmer har visats på filmfestivaler i norden och han är representerad i Film Form Stockholms databas. 


SPRING 2021


CAROLINA SANDVIK (SE) Interiora


29 May - 18 September 2021


The period 28 June and 18 September the exhibition is open only by booking.


Carolina Sandvik (born 1988 in Avesta), is a Malmö-based artist, filmmaker and animator. She received her master's degree in Free Art from Malmö Academy of the Arts in 2019 and her internship includes everything from scripts, production of figures and scenography to animation, editing and sound design.

With the animation medium, she builds a world that can function as an elevated grotesque reflection, or form a body for abstract sensations. There is a seamless transition between dream and reality, between the banal and the extraordinary. The aesthetics come largely from genre films, while details in props, gestures and behavior are taken from reality. The films often take place within the walls of the home where the animated characters live their seemingly ordinary lives until things suddenly start to look more and more strange. There seems to be a threat of danger that makes itself felt at an escalating pace, and a rampant nightmare takes its toll
beginning.


Sandvik's films have been shown at film festivals such as South by Southwest, Sitges Fantastic FF and
Tallinn Black Nights. The Expected was awarded the prize for Best Swedish Short Film / Startsladden at the Gothenburg Film Festival 2021. In addition to festivals, the most recent screenings have been at Inkonst in Malmö, Galleri Konstepidemin in Gothenburg, Falsterbo Strandbad Konsthall and Inter Arts Center in Malmö.


SVENSK TEXT


Carolina Sandvik, född -88 i Avesta, är en Malmö-baserad konstnär, filmskapare och animatör. Hon tog sin masterexamen i Fri Konst från Malmö Konsthögskola 2019 och hennes praktik innefattar allt från manus, tillverkning av figurer och scenografi till animation, klippning och ljuddesign.

 

Med animationsmediet bygger hon en värld som kan fungera som en förhöjd grotesk avspegling, eller utgöra en kropp åt abstrakta förnimmelser. Det finns en sömlös övergång mellan dröm och verklighet, mellan det banala och det extraordinära. Estetiken kommer till stor del kommer från genrefilm, medan detaljer i rekvisita, gester och beteende hämtas från verkligheten. Filmerna utspelar sig ofta inom hemmets väggar där de animerade figurerna lever sina till synes vanliga liv tills saker och ting plötsligt börjar te sig allt märkligare. Det tycks finnas ett hot om fara som gör sig påmint i eskalerande takt, och en skenande mardröm tar sin

början.

 

Sandviks filmer har visats på filmfestivaler såsom South by Southwest, Sitges Fantastic FF och

Tallinn Black Nights. The Expected tilldelades priset för Bästa Svenska Kortfilm/Startsladden på Göteborg Film Festival 2021. Utöver festivaler har de senaste visningarna varit på Inkonst i Malmö, Galleri Konstepidemin i Göteborg, Falsterbo Strandbad Konsthall och Inter Arts Center i Malmö.HIGHLY TOXIC


17 April - 22 Maj 2021


Opening / vernissage Saturday 17 April 12:00 - 16:00


The exhibition is a collective exhibition with artstist from studio spaces; SULFUR, BUNKERN, ALTA & VISTA.


Since the 60s the industrial area of Norra Sorgenfri in Malmö has been an vibrant melting pot of Malmös artistic scene. Several artist studios rented in old factory buildnings coexisting in a rough synergy with the operating heavy industry on the site. Well into the millenium many of the companies has moved from the area and every year that goes by, a process of gentrification becomes evident. As the industries are moving out slowly the apartment buildings are being raised. Still in the area there are a few old industrial buildings left with artist studios and artist holding on to the area pinning Norra Sorgenfri to Malmös cultural map. In some parts of the area the soil of the ground saturated from industrial waste is still highly toxic. 


SVENSK TEXT


Sedan 60-talet har industriområdet Norra Sorgenfri i Malmö varit ett levande område för Malmös konstnärsscen. Flera konstnärsateljéer hyrdes in i gamla fabriksbyggnader vilka samexisterade i en ruffig synergi med den då allt aktiva tunga industrin i området. Efter milleniumskiftet har företagen flyttat från området och för allt efter varje år som gått har en långsam men säker gentrifieringsprocess varit uppenbar. Industrierna har sakteliga flyttat och ersatts med byggnation av lägenheter. Fortfarande finns några gamla industribyggnader kvar med konstnärsstudior och konstnärerna som håller fast vid området och sätter Norra Sorgenfri på Malmös kulturella karta. I vissa delar av området är marken full av miljöfarligt industriavfall fortfarande mycket giftig


Participating artist / medverkande konstnärer: Adrian Espinos, Alexander Skats, Anna Hillbom, Annie Eliasson, Anton Finn Örstrand, Ariadna Mangrané,

Elisabeth Östin, Ellisif Hals, Gitte Eidslott, Hanna Una Holmqkvist, Ingeborg Andersskog, Jenny Berg, Jakob Simonson, Jan Marius Kiøsterud, Jennifer Meyerscough, Joana Pereira, Johan Lundqwist, Julia Selin, Jon Ek, Kalle Lindmark, Majlis Agbeck, Mari Kretz, Maria E Harryson, Maria Jacobson, Martine Flor, Matti Sumari, Mattias Eliasson, Nike Åkerberg, Niki Cervin, Niklas Asker, Nils Ekman, Petter Dahlström Persson, Rasmus R Streith, Silvia Wieser, Susanne Svantesson, Torsten Hylander.


AUTUMN 2020 & SPRING 2021


BUBI CANAL (ESP/USA), JAKE FRIED (USA), MOTOMICHI NAKAMURA (USA/JP) New Horizons


5 December 2020 - 27 March 2021


27 December 2020 to 27 March 2021 the gallery is open only by booking.

To book contact us at: 0708-255556 or info@digitaliseum.org


Between the 23rd December 2020 and 20th March 2021 the exhibiton will be opened only by booking.


Bubi Canal, born in Santander, Spain, is a New York-based artist. His work combines various media and artistic methods, including photography, video, and installation, and deals with the recurring themes of wishes, dreams, love and magic.

Bubi Canal studied at the University of the Basque Country in Bilbao, concentrating on audiovisual arts and sculpture. He relocated to Madrid in 2004 and New York in 2011. His work has been shown at Centre Pompidou in Paris; Eyebeam Art+Technology Center, and Munch Gallery, in New York; and Haus der Kulturen der Welt in Berlin, among other venues.


Jake Fried (b.1984) lives and works in Boston. Originally known for his paintings, Fried has spent recent years working on a series of hand-drawn, experimental animations or "moving paintings". His films have screened at the; Tate Modern, London, U.K. Contemporary Art Museum of Rome. Rome, Italy,Museum of Contemporary Art, Chicago, USA, Hiroshima MOCA. Hiroshima, Japan, Central House of Artists. Moscow, Russia etc.


Motomichi Nakamura was born Tokyo 1967 and raised in Japan. He attended Parsons School of Design in NYC where he studied Communication Design and Illustration.

His work is known for the use of black, white and red and simple graphic elements visualized in the form of character as a person or a monster. He seeks to portray the anger, the fear, and the sadness that transgress at a subconscious level through our minds during nightmares that are represented visually as creatures, seemingly soft and cute, and at times abstractions of this form. He works with various media including, painting, sculpture, animation, projection mapping and his work has been exhibited globally in numerous museums and galleries including the New Museum of

Contemporary Art in New York, Winzavod - Moscow Contemporary Art Center, MARCO in Monterrey, Mexico, Taubman Museum of Art in Virginia among others. His films have been screened at Sundance Film Festival, Onedotzero Festival and Edinburgh International Film Festival. Commercially he has worked on projects for clients such as EA, MTV, USA Networks and Sony and produced a music video for the Swedish band The Knife. He currently lives in Brooklyn, New York.


SVENSK TEXT


Bubi Canal är född i Santander, Spanien och är en New York-baserad konstnär. Hans arbete kombinerar olika tekniker och konstnärliga uttrycksätt som fotografi, video och installation, och behandlar återkommande teman som önskningar, drömmar, kärlek och magi.

Bubi Canal studerade vid universitetet i Baskien i Bilbao, med inriktning på audiovisuell konst och skulptur. Han flyttade till Madrid 2004 och New York 2011. Hans verk har visats på Centre Pompidou i Paris, Eyebeam Art + Technology Center och Munch Gallery i New York och Haus der Kulturen der Welt i Berlin m.fl.

Additional exhibition text will soon be updated.


Jake Fried (b.1984) bor och arbetar i Boston. Han är tidigare känd för sina målningar och de senaste åren har Fried arbetat med en serie teckningar som han har fotograferat och skapat experimentella animationer, "rörliga målningar". Hans filmer har visats på; Tate Modern, London (Storbritannien), Contemporary Art Museum i Rom (Italien), Museum of Contemporary Art, Chicago (USA), Hiroshima MOCA, Hiroshima (Japan), Central House of Artists, Moskva (Ryssland) etc.


Motomichi Nakamura är född i Tokyo 1972 och uppvuxen i Japan. Han deltog i Parsons School of Design i New York där han studerade Communication Design och Illustration.

Nakamura är känd för sina enkla grafiska element i svart, vitt och rött  som visualiseras i form av figurer som en person eller ett monster. Han försöker skildra ilska, rädsla och sorg som överträder på en undermedveten nivå genom våra sinnen under mardrömmar som representeras visuellt som varelser, till synes mjuka och söta, och ibland abstraktioner av dessa former.Han arbetar i olika material och media som; måleri, skulptur, animation,  projection mapping och hans verk har ställts ut globalt i många museer och gallerier däribland; MOMA / New Museum of Contemporary Art i New York, Winzavod - Moskva Contemporary Art Center, MARCO i Monterrey, Mexiko, Taubman Museum of Art i Virginia bland andra. Hans filmer har visats på Sundance Film Festival, Onedotzero Festival och Edinburgh International Film Festival.KATJA HØST (NO) A man of one´s own


24 Oktober - 28 November 2020

Vernissage Lördag 24 Oktober 12:00 - 16:00


Katja Høst (född 1972) bor och arbetar i Oslo, Norge. Hon studerade fotografi vid Kunsthøyskolen i Bergen. Høst har ställt ut sin konst runt om i Norge bl.a. på Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS, samt internationellt

i St. Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm och Köpenhamn.

 

Utställningens titel är härledd från den klassiska boken Ett eget rum av Virgina Wolf. För att ta itu med hur kvinnor såväl som massmedia deltar i att definiera den manliga könsrollen ersätter Høst ordet "rum" med "man". Vilka egenskaper i en potentiell manlig partner tenderar kvinnor att känna sig lockade till? Vilken matchning kommer att bjuda på en fortsatt utvidgning av könsroller för såväl kvinnor som män? Frågor Woolf grundligt gav sig friheten att argumenterade över i sin klassiska essä.


Høst kombinerar förfrågningar i sitt privata nätverk av utbildade medelklasskvinnor, vetenskaplig teori samt massmedias framställningar av det mannens könsroll. Dessa olika referenspunkter placeras ihop mot varandra genom tre videor och en text som reflekterar över mannens sociala könsroll och dess relation till kvinnans befrielse.


KATJA HØST (NO) A man of one´s own


24 October - 28 November 2020

Opening Saturday 24 October kl. 12:00 - 16:00


Katja Høst (born 1972) lives and works in Oslo, Norway. She studied Photography at the Bergen Academy of Arts and Copenhagen School of Design. Høst has exhibited in a wide range of places in Norway (e.g. Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) as well as internationally (e.g. St. Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Copenhagen).

 

The title of the show is derived from the classic book A room of one’s own by Virgina Wolf. Addressing how women as well as mass media participate in defining the male sex role, Høst replaces “room” with “man”. For what qualities in a potential male partner do women tend to feel attracted to? What match will invite a continued broadening of gender roles for women as well as men, extending the liberty Woolf so thoroughly argued for in her classic essay?

 

Høst combines inquiries in her private network of educated, middleclass women, scientific theory as well as mass media's representations of the male gender. These multiple reference points are juxtaposed through 3 videos and a text-based piece, reflecting on the male social sex role and its relation to women’s liberation.


SPRING 2020


MICHAEL MØRK (DK) Warpaint

LARS ARRHENIUS (SE) In Memoriam 1966 - 2020


13 June - 11 October 2020


24 -27 September the gallery is open 12:00 - 18:00 during Malmö Galley Week

13 June 24 September and 28 September – 11 October 2020 the gallery and exhibition is open only by booking.

To book email or call / textmessage (click "Contact" in menu).


24 - 27 September the gallery will be open between 12:00 - 18:00


Michael Mørk (*1959 DK) is a Danish artist. He lives and works in Copenhagen.


Michael Mørk works with painting in an expanded field. Mørks painting is of minimal character, and is based on the surface, but allows it to be expressed in a physical as well as a conceptual space. His exhibition at DIGITALISEUM consisted of a number of larger and smaller paintings that has the color shades of cosmetics as the focal point. In Mørks's practice, color is not so much explored with a color-theoretical approach, but more in an emotional perspective, as a social marker and a cross-cultural phenomenon. Mankind has always painted and used the skin as a canvas. Throughout time, body painting has had many different expressions and meanings. In contemporary Danish, the phrase "she is in full war paint" is found about a woman who is dressed up and dressed, but makeup is also used for everyday life or as an identity-creating element or a political statement. Makeup is thus created for use on the body, and the different colors therefore have an indirect relationship with the diversity of human bodies. In camouflage, a big murial approximately 3m by 10 m, has Mørk created a network of square fields illustrating a section of the many shades of the makeup palette


Michael Mørk is Autodidact and is a member of the Artists’ Association in Denmark. Member of the Royal Danish Academy. He has had solo exhibitions at Esbjerg Art Museum, Holstebro Art. Museum, Randers Art Museum, Overgaden Institute of Contemporary Art and latest Kunsthal Nord. Mørk was a member of North Exhibition Space. He was initiator and curator (with Ruth Campau) of Paintbox, Paintbox extensions and Box 2.0. Mørk is one half of the artist duo Allan Gabi and a member of the artist association Grønningen.


LARS ARRHENIUS (SE) In Memoriam 1966 - 2020


Lars Arrhenius (1966 - 2020) worked as an artist in Stockholm where he mostly created video art with focus on digital technology as an expression. In his artwork he analyzed the shapes in society and collective behavior.

Lars Arrhenius has shown his works around the world and is represented with his art at Moderna Museet, National Museum, Gothenburg Art Museum, Malmö Art Museum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum and the Victoria and Albert Museum in London. Lars Arrhenius passed away in Spring 2020 and Digitaliseum screening selected videos of from his career in memoriam of a great Swedish contemporary artist. 


MICHAEL MØRK (SE) Warpaint


LARS ARRHENIUS (SE) In Memoriam 1966 - 2020


13 juni - 27 september 2020


24 -27 september är utställningen öppen 12:00 - 18:00 i samband med Malmö Gallerivecka 2020

13 Juni - 24 september och 28 September - 11 oktober är Digitaliseum endast öppet vid bokning.

För att boka maila eller ring (klicka på Contact i meny).


Michael Mørk (* 1959 DK) är en dansk konstnär verksam i Köpenhamn.

Han arbetar med måleriet i ett expanderat fält. Mørks målningar är av minimal karaktär med själva ytan som bas, ochg tillåter den att uttryckas i ett fysiskt såväl som ett konceptuellt rum. Hans utställning på DIGITALISEUM utgörs  av ett antal större och mindre målningar som har färgerna på kosmetika som fokuspunkt. I Mørks praktik utforskas färg inte så mycket utifrån en färgteoretisk inställning, utan mer i ett emotionellt perspektiv, som en social markör och ett tvärkulturellt fenomen. Mänskligheten har alltid målat och använt huden som en duk. Under hela tiden har kroppsmålning haft många olika uttryck och betydelser. Den danska frasen "hon är i full krigsmålning" handlar om en kvinna som är både utklädd och klädd, och smink används också för vardagen eller som ett identitetsskapande element eller ett politiskt uttalande. Makeup skapas således för att brukas på kroppen, och de olika färgerna har därför en indirekt relation till mångfalden i mänskliga kroppar. I kamouflage, en stor väggmålning ungefär 3 m med 10 m, har Mørk skapat ett nätverk av fyrkantiga fält som illustrerar en sektion av de många nyanser av makeuppaletten


Michael Mørk är autodidakt och är medlem i Konstnärernas Förening i Danmark. Ledamot av Royal Danish Academy. Han har haft separatutställningar på Esbjerg Konsmuseum, Holstebro Konstmuseum, Randers Konstmuseum, Overgaden Institute of Contemporary Art och senaste Kunsthal Nord. Mørk var medlem i North Exhibition Space.

Han var initiativtagare och kurator (med Ruth Campau) för Paintbox, Paintbox-förlängningar och Box 2.0. Mørk ena konstnären av konstnärduon Allan Gabi och medlem av Konstnärsföreningen Grønningen.


LARS ARRHENIUS (SE) In Memoriam 1966 - 2020


Lars Arrhenius (1966 - 2020) arbetade som konstnär i Stockholm där han mestadels skapade videokonst med fokus på digital teknik som ett uttryck. I sina konstverk analyserade han strukturer i samhället och det kollektiva beteendet.

Lars Arrhenius har visat sina verk runt om i världen och är representerad med sin konst på Moderna Museet, Nationalmuseet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum och Victoria and Albert Museum i London. Lars Arrhenius gick bort våren 2020 och Digitaliseum visar utvalda videor från hans karriär in memoriam av en stor svensk samtidskonstnär.EMELIE CARLÉN & SARA SJÖLIN (SE) The history of quoted allocation of women


28 March - 6 June 2020


The period 4 April – 6 June 2020 the gallery and exhibition is open only by booking.


Opening Saturday 28 March 13:00-17:00

Artist Talk with artist Emelie Carlén & Sara Sjölin Saturday 28 March 15:00-15:30  (canceled)


The history of quoted allocation of women

Myths and muses; women's role in history writing. She has to earn her name, legitimize her skill and dedication.

The space is adjusted according to what time is capable of, what is required for the historical culture capital. In the name of quoted allocation of women, the road is cleared ahead and a smokescreen of diffuse corrected contexts appears.


Emelie Carlénis a Swedish artist based in Denmark graduated from The Danish Royal Academy of Fine Arts, with previous education from Umeå art academy and Akademie der bildenden Künste, Wien.


Emelie Carlén have her main focus on questioning the gendering of power-structures based on the

relation to- and the reading of our history. With an interest in how we come to adapt and

identify ourselves depending on - and in relation to our surroundings. In the form of installations, largely consisting of sculptures and mixed media, the central core has been in examining desires and its relation to objects and experiences, cultural structures and behaviors.


Sara Sjölin  (b. 1991 in Sweden) is an artist living and working in Copenhagen, and graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2018.

 

Sara Sjölin is mainly working with speech recordings, video and performance, often based

on autobiographical storytelling. Sportcast 2 is a comedy-drama where Sara Sjölin is using a football game between Malmö FF and Helsingborgs IF in 2012 as a backdrop. Sjölin tells stories about her previous relationship to an emotional colonizer wearing a sexy linen suit; Helmet the helmet carrier. The storytelling is characterized by radical shifts between comedy and drama, through Sjölin’s switching perspective, which mirrors the emotional extremes that the relationship was affected by.

 

Exhibitions from the past years in Denmark; SØ, SAK Kunstbygning, Kunsthal Aarhus, Kunsthal ved Siden af, Arcway Nightlands Connector, Kunsthal Charlottenborg, Southern Cross Pub. Basel; 1.1, Kunsthaus Baselland, Kunsthalle Basel, Neues Kino, Artachment. Sweden; Den Gula Scenen, Krukan Sportbar, Uttran, Coyote, Galleri Slätten.EMELIE CARLÉN & SARA SJÖLIN (SE) The history of quoted allocation of women


28 Mars - 6 juni 2020


Perioden 4 april – 6 juni 2020 öppnas galleriet för visning av utställningen endast genom bokning.


Vernissage Lördag 28 mars 13:00-17:00 (Instält)

Konstnärssamtal med  Emelie Carlén & Sara Sjölin Lördag 28 mars 15:00-15:30 (inställt)


De inkvoterade kvinnornas historia


Myter och muser; historieskrivningens kvinnliga roll. Hon måste förtjäna sitt namn, legitimera sin skicklighet och engagemang. Platsen justeras utefter vad tiden klarar av, vad som krävs för kulturens historiska kapital. I inkvoterade kvinnors namn bereds vägen och fram träder en rökridå av diffusa korrigerade sammanhang.


Emelie Carlén är en svensk konstnär bosatt I Danmark, tog examen från Det Kongelige Danske kunstakademi, med previuos utbildning från Umeå konsthögskola och Akademie der bildenden der Künste, Wien.

I Carléns arbete ligger stor vikt vid att behandla frågor kring maktstrukturer i relation till läsningen av historien.

Med ett intresse för hur vi anpassar oss och inditifierar oss, beroende på och i relation till vår omgivning. I form av installationer, bestående av skulpttur och mixed media, har dess centrala kärna varit att undersöka begär och hur repetitiva tankekedjor blir till kollektiva normer.


Sara Sjölin (f. 1991 i Överjärna) är en konstnär som bor och arbetar i Köpenhamn med examen från Den Kongelige Danske Kunstakademi år 2018.

Sara Sjölin arbetar primärt med talinspelningar, video och performance som ofta utgår från personligt historieberättande. Sportcast 2 är en dramakomedi där Sjölin använder en fotbollsmatch mellan Malmö FF och Helsingborgs IF som ram för sitt berättande om sin tidigare relation med Hjälm. Hjälmbäraren; en känslo-kolonisatör i sexig linnekostym. Sjölins berättande präglas av radikala skift mellan humor och allvar, vilket speglar de

känslo-extremer som relationen formades av.

 

Utställningar från de senaste åren i Danmark; SØ, SAK Kunstbygning, Kunsthal Aarhus, Kunsthal ved Siden af, Arcway Nightlands Connector, Kunsthal Charlottenborg, Southern Cross Pub. Basel; 1.1, Kunsthaus Baselland, Kunsthalle Basel, Neues Kino, Artachment. Sverige; Den Gula Scenen, Krukan Sportbar, Uttran, Coyote, Galleri Slätten.


AUTUMN 2019


KIM DEMÅNE (SE) Human City


23 November 2019 - 19 March 2020


Between the 2nd Januari and 19th March 2020 the exhibiton will be opened by booking.


Opening Saturday 23 November 13:00-17:00

Artist Talk with artist Kim Demåne Saturday 23 November 14:30-15:15


Kim Demåne (b. 1988 in Ronneby, Sweden) grew up in an artist home in Ronneby and studied Digital Media at Hyper Island, in Karlskrona 2007. Two years later he moved to New York to work with animation. In 2010 he moved on to Amsterdam and in between Barcelona for five years as Digital Designer.

Since 2017 Kim is based in Malmö and lives as an artist working in mural painting, drawing and sculpture. In parallel with commercial missions, Kim developed his own universe to explore his imagination. An endless journey most often explored with people of the future and sharp-toothed monsters. Abstract stories mixed with thoughts about our history and today's fast-growing society.

Over the past decade, Kim has painted public works of art that have been portals to his imaginary universe around the world.
Kim has worked with public art in Finland, Belgium, Morocco, Togo and Rio De Janeiro, Chile etc.

Kim exhibited at Swedish Art now! in Nora Art. 2018 and made several murals on behalf of Brussels city / municipality. He was invited to paint the famous wall 'Le Mur' in Paris and contributed a 10 sqm painting to 'Street Art Today' one of the world's largest street art museum. His digital work has been commissioned by Vp Records and TED Global.


KIM DEMÅNE (SE) Human City


23 November 2019 - 14 Mars 2020


Vernissage Lördag 23 November 13:00-17:00

Konstnärssamtal med Kim Demåne Lördag 23 November 14:30-15:15


Mellan 2 Januari and 7 Mars 2020 är utställningen öppen vid bokning.


Kim Demåne (f. 1988 I Ronneby, Sverige) växte upp i en konstnärsfamilj i Ronneby och studerade Digitala Medier vid Hyper Island, i Karlskrona 2007.
Två år senare flyttade han till New York för att jobba med animation. 2010 flyttade han vidare till Amsterdam och i mellan Barcelona i fem år som Digital Designer.

Sedan 2017 är Kim baserad i Malmö och lever som konstnär verksam inom muralmåleri, teckning och skulptur. Parallellt med kommersiella uppdrag utvecklade Kim ett eget universum för att utforska hans fantasi. En oändlig resa oftast utforskad med framtidsfolk och vass-tandande monster. Abstrakta historier blandat med tankar om vår historia och om dagens snabbt växande samhälle ser ut.

De senaste årtiondet har Kim målat offentliga konstverk runt om i världen vilka har varit portaler till hans eget universum. Kim har arbetat med offentlig konst i Finland, Belgien, Morocco, Togo och Rio De Janeiro, Chile etc.

Kim ställde ut på Svensk Konst nu! i Nora Art. 2018 och gjorde flera muralmålningar på uppdrag för Bryssel stad/kommun. Han blev inbjuden att måla den kända väggen ‘Le Mur’ i Paris och bidrog med en 10 kvm tavla till ‘Street Art Today’ en av väldens största Gatukonst museum. Hans digitala verk har blivit beställt av Vp Records och TED Global.TOVE KJELLMARK (SE) I am conscious of the world by means of my body

CB3 (SE) The Exhibition


28th September - 9th November


Opening / Vernissage Saturday 28 September 18:00 - 24:00 //

MALMÖ GALLERINATT 2019.


Kl. 19:15  • Performance "SportsCast 2" med Sara Sjölin (SE)

Kl. 19:45  • Concert / Live Jazz/rock trio CB3 - Charlotta Burning Trio (SE)


Tove Kjellmark (1977) was born and based in Stockholm. She received her MFA at the Royal College of Art in Stockholm in 2009 and has since exhibited regularly on the international art scene.


Tove Kjellmark is interested in the dark recesses of the body and she has made Technoanimalism her signature. Through her work, she dissects perception, the body, eroticism and "the too private" in a very direct and at the same time subtle way. Directness pokes holes in something in the viewer, something even before the confrontation did not even existed. In media she has been called a modern Dr. Frankenstein, but her work is more like a kind of uncovering than the being. As a tool and material, she often uses her own body in combination with home-built machines and advanced new technology.


Tove Kjellmark has exhibited frequently in galleries and museums in Sweden and internationally. The Swedish television programs Kobra and Babel have covered her artistic investigative process during the past two years. Currently she is working on a big outside sculpture in bronze; a public commission for a schoolyard at an elementary school in Stockholm. Kjellmark is also making an art and essay book together with Per Johansson (human ecologist) as well as working towards two solo shows later this fall. She has received several grants from foundations such as The Swedish Arts Grants Committee, The Henry Moore foundation etc. Selected exhibitions: Erik Nordenhake Gallery (2019), Moore contemporary, Perth, Australia (2018), Katarina Church in Stockholm (2017), Manchester Art Gallery (2016), Royal British Society of Sculptors, London (2015), Stockholm Central railway station (2015), Andersson/Sandström Gallery, Umeå (2014), Geijutsu Kouminkan, Tokyo (2014), LEAP in Berlin (2013), Marabouparken, Stockholm (2013), La Casa Encendida, Madrid (2012), Galleri Stene Projects, Stockholm (2010), Ars Electronica, Linz (2010), Transmediale, Berlin (2010), The International Documentary Film Festival, IDFA, Amsterdam (2009), Tensta konsthall, Stockholm (2009).


CB3 (SE) The Exhibition

CB3 is an instrumental psychadelic rock trio, based in Malmö. With cosmic jams, heavy psych riffing and epic soundscapes they have attracted the audience both from jazzclubs, rockvenues and psych festivals since 2013.


Charlotta Andersson - electric guitar

Pelle Lindsjö - electric bass

Natanael Salomonsson - drums


TOVE KJELLMARK (SE) I am conscious of the world by means of my body

Tove Kjellmark (1977) är född och baserad i Stockholm. Hon tog sin MFA vid Kungliga konsthögskolan 2009 och har sedan dess ställt ut regelbundet på den internationella konstscenen.


Tove Kjellmark intresserar sig för kroppens mörka vrår och hon har gjort Technoanimalism till sitt signum. Genom sitt arbete dissekerar hon perceptionen, kroppen, det erotiska och "för privata" på ett mycket direkt och samtidigt subtilt sätt. Direktheten petar hål på något i betraktaren, något de innan konfrontationen inte visste fanns där, inom dem, I mediala sammanhang har hon kallats för en modern Dr. Frankenstein, men hennes arbeten liknas snarare vid en slags avtäckning än tillblivelse. Som verktyg och material använder hon sig ofta av sin egen kropp i kombination med hemmabyggda maskiner samt avancerad ny teknologi.


Tove Kjellmark har ställt ut regelbundet på gallerier och museer i Sverige och internationellt. Svt har visat hennes konstnärliga undersökande process i programmen Kobra och Babel de senaste två åren. Just nu arbetar hon med en interaktiv offentlig bronsskulptur till en skolgård i Stockholm, sammanställer två separatutställningar som kommer att äga rum i vinter i Stockholm samt gör en konst- och essäbok om mellanrum, tillsammans med Per Johansson (Humanekolog). Hon har erhållit ett antal stipendier från bl.a. Konstnärsnämnden och The Henry Moore foundation. Ett urval av utställningar från de senaste åren: Erik Nordenhake, Stockholm (2019), Moore contemporary, Perth, Australia (2018), Katarina Kyrka i Stockholm (2017), Manchester Art Gallery (2016), Royal British Society of Sculptors, London (2015), Stockholms Centralstation (2015), Galleri Andersson/Sandström (2014), Geijutsu Kouminkan, Tokyo (2014), LEAP i Berlin (2013), Marabouparken, Stockholm (2013), La Casa Encendida, Madrid (2012), Galleri Stene Projects, Stockholm (2010), Ars Electronica, Linz (2010), Transmediale, Berlin (2010), The International Documentary Film Festival, IDFA, Amsterdam (2009), Tensta konsthall, Stockholm (2009).


CB3 (SE) The Exhibition

CB3 är en instrumental psykadelisk rock trio, baserad i Malmö. Med kosmiska jams, tunga riff och episka ljudlandskap har de skapat sig en publik både på jazz-, rockklubbar och festivalscener sedan 2013.


Charlotta Andersson -elgitarr

Pelle Lindsjö - elbas

Natanael Salomonsson - trummor


SPRING 2019


MÅNS HOLST-EKSTRÖM (SE) Lunghezza


25 May- 14 September


Between the 29th June and 14th September the exhibiton will be opened by booking.


Opening Saturday 25 May 13:00-17:00

Artist Talk with artist Måns Holst-Ekström Saturday 25 Maj 14:30-15:15


Måns Holst-Ekström was born in 1963. Since 1994 he lives and works in Malmö as a writer, art historian and photographer. He was educated at the universities of Lund and Oslo and has spent extended research stays in Rome and Kyoto, focussing on architecture. 2001-2006 he was associate professor in fine art at the Royal Institute of Art in Stockholm and is teaching at Lund University since 2008.


He has mainly worked on the relationships between text, body, sensory experience and visualities. Photography has long been one of his tools. This can be seen in the exhibition Lunghezza that approaches subjects like history, the limits of narration and spatial self-representation. The photos were taken in the medieval castle of Lunghezza outside Rome, but the interiors that one sees were destroyed some twenty years ago when the castle lord Malcolm Munthe, son of the famous Swedish writer and physician Axel Munthe, died.


Italy is a recurring theme with Måns Holst-Ekström. 2009 he presented the artistic research project Italomemes – Conceptions About Italy, together with visual artist Daniel Hoflund, at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. In 2010, his novel “…som Italien” was published. His latest book, Ekfraser i en förbannad tid – tankar kring städer, arkitektur, trädgårdar, rum, formgivning och konst, came out in 2019.


MÅNS HOLST-EKSTRÖM (SE) Lunghezza


25 maj - 14 September


Perioden 29:e Juni till 14:e September kan utställningen ses endast vid bokning.


Vernissage lördag 25 maj 13:00-17:00

Konstnärssamtal med Måns Holst-Ekström Lördag 25 maj 14:30-15:15


Måns Holst-Ekström föddes 1963. Han bor och verkar sedan 1994 som författare, konsthistoriker och fotograf i Malmö. Han är utbildad i Lund och vid Universitetet i Oslo och har längre forskningsvistelser med arkitekturinriktning i Rom och Kyoto bakom sig. 2001–2006 var han lektor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan och undervisar sedan 2008 vid Lunds universitet.


Han har arbetar med relationerna mellan text, kropp, sinnlighet och visualiteter, vilket tar sig olika uttryck. Fotografiet har sedan länge varit ett av hans arbetsredskap. Detta syns i utställningen Lunghezza vilken berör ämnen som historia, berättandets gränsdragningar och rumslig självgestaltning. Bilderna är tagna i den medeltida borgen Lunghezza utanför Rom men inredningarna som syns gick för ett tjugotal år sedan förlorade då borgherren Malcolm Munthe, son till den berömde författaren och läkaren Axel Munthe, gick bort.


Italien är ett återkommande tema hos Måns Holst-Ekström. 2005 gjorde han tillsammans med Bo Cavefors och Thomas Hultcrantz performanceföreställningen Den spetälske från staden Aosta, baserad på Xavier de Maistres pjäs från 1811. 2009 presenterade han vid Kungl. Konstakademien, tillsammans med Daniel Hoflund, det konstnärliga forskningsarbetet Italomemer – föreställningar om Italien. 2010 utkom hans kortroman ”…som Italien”. I december 2018 kom hans senaste bok ut, Ekfraser i en förbannad tid – tankar kring städer, arkitektur, trädgårdar, rum, formgivning och konst. LISE NØRHOLM (DK) Overhovedet


6 April - 18 May

Opening Saturday 6 April 13.00-17.00

Artist Talk with artist Lise Nørholm Saturday 6 April 14:30-15:00


Lise Nørholm (b. 1961 in Frederikshavn) is a Danish artist, who lives and works in Copenhagen. Graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts 1992 and The Danish Design School 1985.


Nørholms work is concentrated on words, typographically and semantically, arranging text and lines on paper in certain ornaments or rhythms. The texts are found in material at hand, given a more existential meaning when out of the original context. The samples of words, different gaps and holes leave a visual concrete poetic whole. The surfaces are often behind glass in frames and sometimes placed in different stands or tripods, taken from everyday life; thus adding a kind of semi-function to the work, playing with presentation. Nørholms work is mostly analog i.e. with the use of letraset (transferrable lettering); it is both pre-pc as well as post-pc and the expression has an early technological vibe to it. The title OVERHOVEDET (Danish word for `overall` `whatsoever`) is from a display, situated on a central wall in the exhibition space.


Latest exhibitions: 2019 vide vidder (wide open spaces). RooftoP (public light sign) Den Hvide Kødby, Cph. 2018 So You, too, like Fruitcake? Bonamatic, Cph. 2017 Hyper Complex and Without Limits, 15 posters at Sydhavn Station, Cph. The Omnipresent (Unintentional) Fountain, Pirpa, Cph. Latest commissions: 2018-19 Fri og Lige (Free and Equal) The Multicultural House Sønderborg, DK. 2016 Magnetic Fields, The Faculty of Engineering, University of Southern Denmark, Odense.


LISE NØRHOLM (DK) Overhovedet

Konstnärssamtal med Lise Nørholm Lördag 6 april 14:30-15:00


6 April - 18 Maj

Vernissage Lördag 6 April 13.00-17.00


Lise Nørholm (f.1961 i Frederikshavn) är en dansk konstnär, som bor och arbetar i Köpenhamn. Utbildad vid Kungliga Danska Konstakademien 1992 och Dansk Designskolan 1985.


Nørholms konst har fokus på ord, typografi och semantik och hon skapar text och linjer på papper i olika mönster eller rytmer. Texten som finns i hennes arbeten, ger en mer existentiell mening när den är tagen ur sin ursprungliga context. Urvalet av ord, olika mellanrum och hål lämnar en visuell konkret poetisk helhet. Verken är oftast inramade och bakom glas och placeras ibland i olika stativ eller ställ, som hämtas från vardagen. vilket ger en slags halvfunktion till arbetet och leker med presentation. Nørholms arbete är för det mesta analoga d.v.s. med användning av letraset (överförbar bokstäver); det är en kombination av både pre-pc och post-pc och uttrycket har en tidig teknologisk känsla över sig. Titeln OVERHOVEDET (danska ordet för `övergripande` `överhuvudtaget ') kommer från en display, belägen på en central vägg i utställningsutrymmet.


Senaste utställningar: 2019 vide vidder (öppna rum). RooftoP (offentlig ljusskylt) Den Hvide Kødby, Cph. 2018 So You, too, like Fruitcake? Bonamatic, Cph. 2017 Hyper Complex and Without Limits, 15 posters at Sydhavn Station, Cph. The Omnipresent (Unintentional) Fountain, Pirpa, Cph. Senaste uppdrag: 2018-19 Fri og Lige (Fri och jämlik) The Multicultural House Sønderborg, DK. 2016 Magnetic Fields, Tekniska Fakulteten, Syddanska Universitetet Danmark, Odense.


AUTUMN 2018


ADDO + BORRGATAN 3 = TRUE


1 December 2018 - 9 February 2019


Opening / Vernissage 1 December at 12:00 - 16:00


Between the 26th December 2108 and 2nd February 2019 the exhibition will be opened by booking.


Rina Eide Løvaasen, Rut Bjarnadottir, Andreas Glad, Kristina Eldon, Gitte Eidslott, Eric Lenght, Lis Kläpp,

Øyvind Novak Jenssen, Andreas Nordström, Jon Åkerlind, Pia Hansson, Ulf Stålhane, Kristina Muntzing,

Lars Embäck, Marianne Andersson, Patrik Gyllander,  Magdalena Svensson, Marit Lindberg, Elisabeth Moritz,

Åsa Maria Bengtsson, Gert Petersson, Tuss Marie Lysén, Magdolna Szabó, Ann Blom, Peter Wallström, Björn Wangen, Ann Makander, Arngrímur Borgþórsson.


Malmö´s oldest and largest artist studio spaces ADDO , is moving to a new building in the Malmö Industrial harbour. The area they where situated before is the Malmö east former industry area. Due to urbanization and gentrification, two of the largest studio spaces for artist based in Malmö have now been joined by being housed in buildings just opposite each other. The intersection is one of the main traffic junction of the city of Malmö forming the gateway for for the centre of Malmö, Malmö Industrial harbour and now Malmö´s future bussling art life. 


This exhibition is an collective exhibiton with artist from the art studios on Borrgatan 3 and the artist in the new studio spaces for Addo on Borrgatan 4.


Malmös äldsta och största konstnärsateljéer ADDO, flyttar till en ny byggnad i Malmös industrihamn. Det område där ateljeföreningen var beläget tidigare är Malmös före detta östra industriområde. På grund av urbanisering och gentrifiering har två av de största studioutrymmena för konstnären i Malmö nu blivit förenade med att vara inrymda i byggnader mittemot varandra. Knutpunkten av vägar vid de två byggnaderna är en av de viktigaste trafikkorsningarna i Malmö, som utgör porten till Malmö centrum, Malmö Industrihamn och nu Malmös framtida livfulla konstliv.


Utställningen är en  samlingsutställning med konstnären från ateljéerna på Borrgatan 3 och konstnären i de nya studioutrymmena i Addo på Borrgatan 4.MAX SOLCA (SE) Ups & Downs

MARTIN JUTÈUS (SE) URBAN SPACE


29 September - 25 November


Opening Saturday 29 September  18:00 - 24:00 // Malmö Galley Night 2018

19:20 Performance "Floor Scores" with Lisa Busby (UK) & Gabriel Bohm Calles (SE)

19:45 Live / Concert with LUMI jazz quartet (SE)


MAX SOLCA (SE) Ups & Downs

Max Solca was born in Stockholm in 1983 and has been working as an artist in Malmö since 2013. He studied drawing at Kvarnby Folkhögskola in Malmö 2013-15 and then studied at the Östra Grevie Folkhögskola outside Malmö for two years and graduated in 2017.


Max Solca chose to work with his art in the public space on walls and buildings as well as with graphic prints and t-shirts. Humor, recognition, and everyday mentality are usually the basis of his inspiration with an expression and narrative technique that is a fusion of graffiti and serial drawing.

Max has exhibited his work at Gallery Hangups in Stockholm, Limhamns Konsthall, Little Finger in Malmö, Gallery St. Gertrud in Malmö. He has also performed live paintings in Stockholm, Malmö Festival and murals on behalf of E.ON, Malmö, Malmö City and the Skate Park for Borlänge Municipality.


DIGITALISEUM - The Corridor

MARTIN JUTÈUS (SE) Urban Space

Martin Jutéus, born 1987 in Stockholm, is a musician and visual artist in Malmö. Martin has studied the jazz piano at Skurup Folkhögskola in Skurup, and in 2016 he obtained a bachelor's degree from Malmö Musikhögskola in Malmö. In July 2018 Martin debuted with his visual art at Mandelmann's Garden.


DIGITALISEUM

MAX SOLCA (SE)  Ups & Downs

Max Solca föddes 1983 i Stockholm och är verksam som konstnär i Malmö sedan 2013. Han studerade serieteckning på Kvarnby Folkhögskola i Malmö  2013-15 och sedan grafik vid Östra Grevie Folkhögskola i två år och tog sin examen 2017.


Max Solca valde sedan att arbeta med sin konst i det offentliga rummet på väggar och byggnader samt med grafiska tryck och t-shirts. Humor, igenkänning och vardagsmentalitet ligger oftast som grund för hans inspiration med ett uttryck och narrativ teknik som är en fusion av graffiti och serierteckning.

Max har ställt ut sina verk på Galleri Hangups i Stockholm, Limhamns Konsthall, Little Finger i Malmö, Galleri St. Gertrud i Malmö. Han har även gjort Live-målningar i Stockholm, Malmö Festivalen och väggmålningar på uppdrag för E.ON, Malmö, Malmö Stad och Skateparken för Borlänge Kommun.

DIGITALISEUM - The Corridor


MARTIN JUTÈUS (SE) Urban Space

Martin Jutéus, född 1987 i Stockholm, är musiker och bildkonstnär verksam i Malmö. Martin har bland annat studerat jazzpiano på Skurups folkhögskola och tog 2016 en kandidatexamen från musikhögskolan i Malmö. Under juli 2018 debuterade Martin med sin bildkonst på Mandelmanns Trädgård.


SPRING 2018


LARS ARRHENIUS (SE) Samhällsteater


28 April - 22 September


Between the 10th June and 22nd September the exhibiton will be opened by booking.


Opening Saturday 28 April  12:00 - 16:00

Saturday 28 April 14:30  artist talk with Lars Arrhenius


Lars Arrhenius was born in Stockholm in 1966 where he works as an artist. He works mainly with video and in his work he focuses on digital technology as an expression.


He has been working for a long time to analyze what shapes our society and collective behavior that can be seen in his earlier works "A-Z", "The Street", "Habitat" and "The Big Store". Together with the writer Eric Ericsson he also created the game "Welcome to Society" and the record album "Songs from Society".


Lars Arrhenius has shown his works around the world and is represented with his art at Moderna Museet, National Museum, Gothenburg Art Museum, Malmö Art Museum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum and the Victoria and Albert Museum in London. His latest public artwork is "Cuckoo Clock", which is a 24-hour film at T-Central in Stockholm.


When Lars does not make art, he also writes Grammisnominated music, makes corporate games and the TV series BON "for the wedish television channel SVT.


LARS ARRHENIUS (SE) Samhällsteater


28 April - 22 September


Vernissage Lördag 28 April  12:00 - 16:00

Lördag 28 April 14:30  konstnärssamtal med Lars Arrhenius


Lars Arrhenius föddes i Stockholm 1966 där han arbetar som konstnär. Han arbetar främst med video och i sina arbeten fokuserar han på digital teknik som en uttrycksform.


Han har sedan länge arbetat med att analysera vad som formar vårt samhälle och kollektivt beteende. Vilket kan ses i hans tidigare verk "A-Z", "The Street", "Habitat" och "The Big Store". Tillsammans med författaren Eric Ericsson han också skapat och spelat in ”Välkommen till samhället" och skidalbumet "Songs from Society”.


Lars Arrhenius har visat sina verk runt om i världen och är bland annat representerad av Moderna Museet, Nationalmuseet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum och Victoria- och Albertmuseet i London.


Hans senaste offentliga konstverk är "Cuckoo Clock", som är en 24-timmars film på T-Central i Stockholm.


När Lars inte gör konst skriver han också Grammisnominerad musik, gör företagsspel och tv-serien BON” för SVT.KATJA HØST (NO) As long as there is light 


10 March - 21 April

        

Opening Saturday 10 March  12:00 - 16:00

Saturday 10 March 14:30  artist talk with Katja Høst


Katja Høst (born 1972) lives and works in Oslo, Norway. She studied Photography at the Bergen Academy of Arts and Copenhagen School of Design. Høst has exhibited in a wide range of places in Norway (e.g. Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) as well as internationally (e.g. St. Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Copenhagen).


In the exhibition As long as there is light at Digitaliseum, a selection of photographs from the artists latest photobook, Dasein, are presented together with new and older video pieces. Dasein is the result of Høst’s return to art and photography, five years after she retrained in an attempt to quit as an artist. The necessity of a photographic practice nevertheless pushed itself on to the artist's new everyday life and opened up a new approach to photography in her work. “With my camera as crutch and companion, I captured glimpses of time, my time. The house up the street. Our tired bathroom. Kelly suspended in midair above the trampoline. Could this really be my photograph?”


Høst’s means of expression are highly project-dependent and range from sound-installations to shaping landscapes. However, photography and video hold a prominent place. Her work is concerned with identity as a flexible and context-dependent entity. Parameters in social situations, collective understanding and political constructions influence how we understand ourselves and the world around us. These parameters, and how they influence us, is the target of her investigations.


KATJA HØST (NO) As long as there is light 


10 Mars - 21 April

        

Vernissage Lördag 10 Mars  12:00 - 16:00

Lördag 10 Mars 14:30 konstnärssamtal Katja Høst


Katja Høst (född 1972) är en konstnär som arbetar med foto fotografi och video och bor och arbetar i Oslo, Norge.

Hon studerade fotografi vid Konsthögskolan och Designskolan i Köpenhamn. Høst har gjort utställningar på ett stort antal platser i Norge (t ex Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) Samt internationellt (t ex St Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Köpenhamn).


I utställningen As long as there is light på Digitaliseum visas ett urval av fotografier från konstnärens senaste fotobok, Dasein, tillsammans med nya och äldre videoarbeten. Dasein är resultatet av Høsts återgång till konst och fotografi, fem år efter att hon omskolat sig i ett försök att sluta som konstnär. Nödvändigheten av en fotografisk övning pressade sig ändå till konstnärens nya vardag och öppnade ett nytt sätt att fotografera i sitt arbete. "Med min kamera som krycka och följeslagare fångade jag glimt av tid, min tid. Huset upp på gatan. Vårt trötta badrum. Kelly svävande i luften över trampolin. Skulle detta verkligen vara mitt fotografi? "


Høsts uttryckssätt är mycket projektberoende och sträcker sig från ljudinstallationer till att forma landskap. Fotografering och video håller dock en framträdande plats. Hennes arbete handlar om identitet som en flexibel och kontextberoende enhet. Parametrar i sociala situationer, kollektiv förståelse och politiska konstruktioner påverkar hur vi förstår oss själva och världen runt oss. Dessa parametrar, och hur de påverkar oss, är målet för hennes undersökningar.


AUTUMN 2017 - 18


SABINA JACOBSSON (NO) The Collectors


Opening Saturday 11 November  12:00 - 16:00


Artist talk at 14:30 with SABINA JACOBSSON  //  Moderator TOR BILLGREN


11 November 2017 - 28 Februari 2018


Jacobsson is a film, photo, and installation artist. Born 1967 in Visby.

She graduated from The Academy of Fine Arts in Trondheim Norway 2000. Jacobsson has had several exhibitions/screenings in Norway and abroad. She works with videodesign for dance, music and theatre performances and she is a lecturer at different schools in Oslo. Jacobsson received Guaranteed Income for Artists from the Norwegian Government in 2012.


During Trøndelag exhibition in 2016, she recieved the honorable title NTNU artist 2016/2017.

Jacobsson has exhibited at Nikolaj Kunsthall in Copenhagen, Museet for Fotokunst Brandts in Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal and at several international filmfestivals etc.


The main content of her work reflects cultural affiliation and social structures in settings of social institutions, roles, status positions, and relations between groups and individuals that regulates social patterns of behavior. She stage-manage narratives (stories/tales) about cultural solidarity/togetherness along with political issues through for instance video installations both within and outside public spaces. Through several projects of artistic collaborations, Jacobsson has been given the opportunity to work with different expressions, on stage as well as in gallery spaces, which has resulted in/contributed to her multifaceted expression.


SVENSK TEXT


Jacobsson är en film-, foto- och installationskonstnär. Född 1967 i Visby. 
Hon utexaminerades från Konsthögskolan i Trondheim Norge 2000. Jacobsson har haft flera utställningar i Norge och utomlands. Hon arbetar med videodesign för dans, musik och teaterföreställningar samt är föreläsare vid olika konstskolor i Oslo. Jacobsson mottog garanterad inkomst för konstnärer från den norska regeringen 2012.


Under utställningen Trøndelag 2016 fick hon den hedervärda titeln NTNU artist 2016/2017.
 Hon har ställt ut på Nikolaj Kunsthall i Köpenhamn, Museet för Fotokunst Brandts i Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal och vid flera internationella filmfestivaler etc.Sabina Jacobssons arbete speglar kulturella anknytningar och sociala strukturer i sammanhang av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster. Hon arrangerar berättelser om kulturell solidaritet / samförstånd tillsammans med politiska frågor genom exempelvis videoinstallationer både inom och utanför det offentliga rummet. Vid flera projekt med konstnärlig samverkan har Jacobsson fått möjlighet att arbeta med olika uttryck, både på scenen och i gallerier, vilket har resulterat i och bidragit till hennes mångfacetterade uttryck.DRILL STREET 3 // Diversity


30 September - 4 November 


Opening / Vernissage  Saturday 30 September  18:00 - 24:00 // Malmö Malmögallerinatt 2017


Performance under vernissagen:  19:15  Bjørn Wangen • 20:00 Johan Suneson & Leif Skoog


A collective exhibition with artist from studio spaces at Borrgatan 3 in Malmö.


Lena Johansson, Kristina Matousch, Bjørn Wangen,

Anders Soidre, Kristina Müntzing, Ella Tillema, Sara Anstis

Marit Lindberg & Elisabet Apelmo, Magdolna Szabó,

Gabriel Bohm Calles, Johan Suneson, Andreas Glad


Malmö has for many years been a city of constant development close to the continent and the rest of Europe.

The city has also become a focal point where local and international artists have met and collaborated, which has created a stage for contemporary art with nerve and presence.One of the places in Malmö where there has

long been a strong art life is in Malmö Frihamn and Borrgatan 3.

This building has housed everything from KKV Malmö Grafikverkstad, studio associations and separate artists' studios. As a tribute to Malmö's art and the many years of activity at Borrgatan 3, DIGITALISEUM presents an exhibition of 13 of the artists who are active and have a studio at Borrgatan 3 in the DRILL STREET 3 / Diversity exhibition.


Malmö har sedan många år varit en stad i ständigt utveckling med närhet till kontinenten och Europa.

Staden har också blivit en knutpunkt där lokala och internationella konstnärer har möts och samarbetat vilket har skapat en scen för en samtidskonst med nerv och närvaro.

En av de ställen i Malmö där det länge har funnits ett starkt konstliv är i Malmö Frihamn och Borrgatan 3.

Denna byggnad har huserat allt från KKV Malmö Grafikverkstad, ateljéföreningar och separata konstnärsateljéer.

Som en hyllning till Malmös konstliv och den mångåriga verksamheten på Borrgatan 3 presenterar DIGITALISEUM

en utställning med 13 av de konstnärer vilka är verksamma och har ateljé på Borrgatan 3 i samlingsutställningen DRILL STREET 3 // Diversity


SPRING 2017


JOHN WEBB (SE) Travelling


10 June - 23 September  // Malmö Fotobiennal 2017


Opening  Saturday 10 June  12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb Saturday 10 June  14:30 - 15:00


John S. Webb is a photographer and author living in Malmö. He was born in Claphamn, London moved to Sweden 1974 and has worked as a photographer making personal work since then. He has taught photography at Gothenburg & Malmö Universities, and has exhibited his work both nationally and internationally. Today he concentrates on making books and exhibiting his work. His latest published book is Skåne Kust / Coast from 2016.


In the exhibition TRAVELLING he is giving us a preview of a forthcoming piece of work – a work in progress, presented in a flow of digital images and including photographs that will not be finally selected from the 5,000 in the series. The images in the exhibition are from the following countries: USA, England, Wales, New Zealand, Australia, South Africa, France, Denmark, Germany, Latvia, Spain, Italy and Greece. He has been working with TRAVELLING since 2009 and aims to complete the series by the spring of next year.


His work is concerned with humans’ relationship with nature and the urbanization of the land. He will often photograph in places that are considered “quite ordinary” – the kind of places that we often do not “see”. These are the places where we live and work, places we are often just pass through without a second glace or consideration. Offset with this are his photographs made in places of natural beauty.JOHN WEBB (SE) Travelling


10 Juni - 23 September  // Malmö Fotobiennal 2017


Vernissage Lördag 10 June  12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb, Lördag 10 June  14:00 - 14:30


John S. Webb is a photographer and author. He was born in 1950 in Clapham and moved from London to Sweden in 1974 and is now working and living Malmö. He has published 12 photo books and exhibitions both nationally and internationally and previously taught in photography at Göteborg & Malmö University. Most recently published book; Skåne Coast / Coast from 2016.


In the TRAVELLING exhibition he gives us a preview of an upcoming work - a work in progress, presented in a flow of digital images. The exhibition will be a sample of a few hundred pictures from 5000 photographs and includes many more pictures than will finally be included in the final work.


The pictures in the exhibition are from the following countries: USA, England, Wales, New Zealand, Australia, South Africa, France, Denmark, Germany, Latvia, Spain, Italy and Greece. TRAVELLING has been working since 2009 and the series is scheduled to be completed in spring 2018.


John's work is about human relationships with nature and urbanization. He often photographes in places that are considered "common - not remarkable" - the kind of places we often do not notice. Places where we live and work, or places we just pass without notice- without reflection. The pictures in TRAVELLING consist of these everyday places but also of pictures taken in places of natural beauty.VARVARA & MAR (EST) Data Soup


21 April - 3 June


Vernissage / Opening  Friday 21 April  5-8pm

Artist talk with artist duo Varvara & Mar on Friday 21 April  6:30-7 pm


Varvara & Mar is a Tallinn-based artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Their work is inspired by the digital age. In their practice they confront social changes and impact of technological era.

Artist duo has exhibited their art in a number of international shows and festivals. This year they have completed public art commission in Tallinn and have won 2nd and 3rd prizes for public art in Estonia. Varvara & Mar has exhibited at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, etc.


The exhibition Data Soup explores data-driven society and its’ problematics. 2.5 Exabytes of data are produced every day by humans and also machines. the free and happy 90s on Internet are over and we are confronted with a profit-oriented data market and extreme control.


Varvara Guljajeva (born in 1984, Tartu, Estonia) gained her bachelor degree in IT from Estonian IT College, master degree in digital media from University of Lübeck in Germany, and currently she is a PhD candidate at the Estonian Art Academy in the department of Art and Design. She has also been a guest researcher at LJMU in Liverpool and IAMAS in Ogaki, Japan.


Mar Canet (born in 1981, Barcelona, Spain) has two degrees: in art and design from ESDI University of Ramon Llull in Barcelona, Spain and in computer game development from University Central Lancashire in UK, and he is about to finish his MA degree at Interface Culture, Art and Design University of Linz.VARVARA & MAR (EST) Data Soup


21 April - 3 Juni


Vernissage Fredag 21 April  17:00 - 20:00

Konstnärssamtal med Varvara & Mar Fredag 21 April  18:30 - 19:00


Varvara & Mar är en Tallinn-baserad konstnärsduon som bildats av Varvara Guljajeva och Mar Canet 2009.

Deras verk inspireras av den digitala tidsåldern och deras konst konfronterar de sociala förändringar och effekter av den teknologiska eran. Konstnärsduon har ställt ut sina konstverk i ett antal internationella utställningar och festivaler. I år har de gjort ett offentligt uppdrag i Tallinn och har vunnit 2: a och 3: e pris för offentlig konst i Estland. Varvara & Mar har ställt ut på MAD i New York, FACT i Liverpool, Santa Monica i Barcelona, ​​Barbican i London, etc.


Utställningen Data Soup undersöker det databaserade samhället och dess problem. 2,5 exabyte data produceras varje dag av människor och maskiner. Det glada och fria 90-talet på Internet är över och vi står inför en data marknad med fokus på profit och extrem kontroll.


Varvara Guljajeva (född 1984, Tartu, Estland) fick sin kandidatexamen i IT från estniska IT College, magisterexamen i digitala medier från University of Lübeck i Tyskland, och för närvarande är hon doktorand vid Estlands Konsthögskolan i departementet Konst och design. Hon har också varit gästforskare vid LJMU i Liverpool och IAMAS i Ogaki, Japan.


Mar Canet (född 1981, Barcelona, ​​Spanien) har två examen inom konst och design från ESDI University of Ramon Llull i Barcelona, ​​Spanien och i datorspelsutveckling från University Central Lancashire i Storbritannien, och han är på väg att ta sin magisterexamen på Interface kultur, konst och design University of Linz.


AUTUMN 2016


MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants


12 November 2016 - 26 February 2017


Vernissage / Opening  Saturday 12 November  12:00 - 16:00

Artist talk New York / Malmö via SKYPE -  Saturday 12 November  14:30 - 15:00


Between 23 December 2016 to 26 February 2017 the gallery will be open only by booking


Motomichi Nakamura was born Tokyo 1967 and raised in Japan. He attended Parsons School of Design in NYC where he studied Communication Design and Illustration.


His work is known for the use of black, white and red and simple graphic elements visualized in the form of character as a person or a monster. He seeks to portray the anger, the fear, and the sadness that transgress at a subconscious level through our minds during nightmares that are represented visually as creatures, seemingly soft and cute, and at times abstractions of this form.

 

He works with various media including, painting, sculpture, animation, projection mapping and his work has been exhibited globally in numerous museums and galleries including the New Museum of

Contemporary Art in New York, Winzavod - Moscow Contemporary Art Center, MARCO in Monterrey, Mexico, Taubman Museum of Art in Virginia among others. His films have been screened at Sundance Film Festival, Onedotzero Festival and Edinburgh International Film Festival.


Commercially he has worked on projects for clients such as EA, MTV, USA Networks and Sony and produced a music video for the Swedish band The Knife. He currently lives in Brooklyn, New York.MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants


12 November 2016 - 26 February 2017


Vernissage Lördag 12 November  12:00 - 16:00

Konstnärssamtal New York / Malmö via SKYPE -  Lördag 12 November  14:30 - 15:00


Mellan 23 December 2016 till 26 February 2017 kan utställningen ses endast vid bokning.


Motomichi Nakamura är född i Tokyo 1972 och uppvuxen i Japan. Han deltog i Parsons School of Design i New York där han studerade Communication Design och Illustration.


Nakamura är känd för sina enkla grafiska element i svart, vitt och rött  som visualiseras i form av figurer som en person eller ett monster. Han försöker skildra ilska, rädsla och sorg som överträder på en undermedveten nivå genom våra sinnen under mardrömmar som representeras visuellt som varelser, till synes mjuka och söta, och ibland abstraktioner av dessa former.

 

Han arbetar i olika material och media som; måleri, skulptur, animation,  projection mapping och hans verk har ställts ut globalt i många museer och gallerier däribland; MOMA / New Museum of Contemporary Art i New York, Winzavod - Moskva Contemporary Art Center, MARCO i Monterrey, Mexiko, Taubman Museum of Art i Virginia bland andra. Hans filmer har visats på Sundance Film Festival, Onedotzero Festival och Edinburgh International Film Festival.


Kommersiellt han har arbetat med projekt för kunder som EA, MTV, USA Network och Sony och producerade en musikvideo för svenska bandet The Knife. Motomichi Nakamura bor för närvarande i Brooklyn, New York.DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do


23 September - 29 October


Opening Friday 23 September at 5 - 8 pm

Artist talk Friday 23 September at  6 - 6:30 pm


Malmö Gallery Night 2016 24 September 6 - 12 pm


David Krantz born 1965. Lives and works in Malmö. In his art he has previously used traditional techniques although his works are far from traditional. Often he takes as a starting point an older technique or style and produces his own version of it. By twisting the contents and moving the viewer’s perspective he brings the past into our present.


Over the past fifteen years, David has moved from painting and other traditional techniques toward the digital. He works on the frontline of what is technically possible using software and 3D-printing. Despite all the technology that forms the foundations of his works they are not perceived as mechanical or rigid but lively and organic.


David Krantz has studied at the Art Schools Forum in Malmö and Valand Academy in Gothenburg where he studied Fine Art and New Media. He has had solo exhibitions and been a part of group exhibitions at Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, the Dunker Culture House, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum and Ystads konstmuseum as well as many other galleries and art institutions.DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do


23 September - 29 Oktober


Vernissage Fredag 23 September kl. 17 - 20

Konstnärssamtal Fredag 23 September kl. 18 - 18:30


Malmö Gallerinatt 2016 24 September kl. 18:00 - 24:00


David Krantz är född 1965. Bor och arbetar i Malmö. I sitt konstnärskap har han tidigare använt traditionella tekniker men hans arbeten är långt från traditionella. Han tar ofta utgångspunkt i en äldre teknik eller inriktning och gör en egen version av detta. Genom att skruva till innehållet och förflytta perspektivet för betraktaren kan han lyfta det förflutna in i vår samtid.

David har under de senaste femton åren rört sig från måleriet och andra traditionella tekniker mot det digitala. Han arbetar i framkant av det som nu är tekniskt möjligt med mjukvara och 3D-utskrifter. Trots all teknik som ligger i grunden uppfattas inte hans arbeten som mekaniska eller stela utan levande och organiska.


David Krantz har studerat vid konstskolan Forum i Malmö och Fri Konst och Nya Media vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, Dunkers kulturhus, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum och Ystads konstmuseum samt en rad andra gallerier och konsthallar.


SPRING 2016


BUBI CANAL (USA)   Hologram

 

30 April  -  18 September  ( between the 5th June and 18th September the exhibiton will be opened by booking )


Opening  Saturday  30th April at  12 am - 4 pm

Artist talk Saturday 30th April at  1:15 - 2 pm


Bubi Canal, born in Santander, Spain, is a New York-based artist. His work combines various media and artistic methods, including photography, video, and installation, and deals with the recurring themes of wishes, dreams, love and magic.

Bubi Canal studied at the University of the Basque Country in Bilbao, concentrating on audiovisual arts and sculpture. He relocated to Madrid in 2004 and New York in 2011. His work has been shown at Centre Pompidou in Paris; Eyebeam Art+Technology Center, and Munch Gallery, in New York; and Haus der Kulturen der Welt in Berlin, among other venues.


BUBI CANAL (USA)   Hologram

 

30 April  -  18 September  ( perioden 5:e Juni till 18 September kan utställningen ses vid bokning )


Vernissage Lördag  30 April at 12:00 - 16:00 pm

Konstnärssamtal Lördag 30 April kl. 13:15 - 14:00


Bubi Canal är född i Santander, Spanien och är en New York-baserad konstnär. Hans arbete kombinerar olika tekniker och konstnärliga uttrycksätt som fotografi, video och installation, och behandlar återkommande teman som önskningar, drömmar, kärlek och magi.

Bubi Canal studerade vid universitetet i Baskien i Bilbao, med inriktning på audiovisuell konst och skulptur. Han flyttade till Madrid 2004 och New York 2011. Hans verk har visats på Centre Pompidou i Paris, Eyebeam Art + Technology Center och Munch Gallery i New York och Haus der Kulturen der Welt i Berlin m.fl.PAUL VAN DEN HOUT (NETHERLANDS)   Unidentified   


12th March - 16 April


Opening Saturday 12th March at 1 - 5 pm

Artist talk Saturday 30th April at  1:15 - 2 pm


Paul van den Hout was born in in 1963 in Goirle, the Netherlands. He studied at the Royal Academy of the Arts and Design in ‘s-Hertogenbosch, hometown of Hieronymus Bosch. He has worked as an artist since 1988.

Initially his work was mainly installation art, often involving musical instruments and referring to the relations between the Eastern and Western hemisphere. Part of these projects were magazines, performances and digital media.

In recent years Van den Hout’s work has developed into pixeled sculptures. Changes in society after the turn of the millennium were effective in this shift to investigate what we as humanity want to see or not. Although the pixel-works at first were based upon censorship that soon was extended to the subject of what visually

(and materialistically) will be lost in the near future: digital nostalgia or archaeology.

Paul van den Hout has exhibited and sold his work in Europe, Asia and North America.PAUL VAN DEN HOUT (HOLLAND)  Unidentified


12 Mars - 16 April


Vernissage Lördag 12 Mars  13:00 - 17:00

Konstnärssamtal Lördag 12 Mars 13:15 - 17:00


Paul van den Hout föddes 1963 i Goirle, Nederländerna. Han studerade vid Kungliga Konstakademin

i 's-Hertogenbosch, hemstad till Hieronymus Bosch och har varit verksam som konstnär sedan 1988.

I början var van den Houts arbete främst installationskonst, ofta med musikinstrument och med hänvisning till de globala förbindelserna mellan öst och väst. En del av dessa tidigare projekt var tidskrifter, uppträdanden och digitala medier.

Under senare år har van den Houts arbeten utvecklats till pixlade skulpturer. Förändringar i samhället efter millennieskiftet resulterade i en frågeställning i vad männsikan, vill se eller inte. Även om de pixlade verken först kommenterade samt baserades på censur så inom kort utvidgades frågeställningen kring vad som visuellt (och materialistiskt) kommer att försvinna i en nära framtid: digital nostalgi eller arkeologi.

Paul van den Hout har ställt ut och sålt sin konst i Europa, Asien och Nordamerika.


AUTUMN 2015


TADAO CERN (LITHUANIA)   Comfort Zone


9th September - 29 November

Opening Wednesday 9th September at 5 - 9 pm


Tadao Cern was born in 1983 in Siauliai, Lithuania. He graduated with a master's degree in architecture

at Gediminas Technical University in Vilnius and then worked as an architect. He started in the same place to photograph and after successful photo project he began working with photography full time.

Some of the projects were windswept portraits Blow Job in, a new interpretation of Van Gogh's self-portraits among others.

In 2013 he made a trip along the tourist resorts by the sea in Lithuania and the other Baltic States, where he took pictures of sleeping tourists on the beach.

Tadao Cern's images has become a viral success, and he has exhibited his works at the Saatchi Gallery, London, Van Gogh Museum, Arles, Ingo Seufert Gallery; Munich, among other galleries and institutions in the UK, Germany, France, Switzerland, Romania, LithuaniaTADAO CERN (LITAUEN)   Comfort Zone


9:e September - 2:e November

Vernissage Onsdag 9th September kl. 17:00 - 21:00


Tadao Cern föddes 1983 i Siauliai, Litauen. Han utexaminerades med en magisterexamen i arkitektur vid Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius och arbetade sedan som arkitekt. Han började samtidigt att fotografera och efter ett par framgångsrika fotoprojekt började arbeta med fotografi på heltid. Några av projekten var vind-porträtten "Blow Job", en ny tolkning av Van Gogh's självporträtt m.fl.


År 2013 gjorde han en resa till turistorter längs med havet i Litauen och de övriga Baltiska Staterna, där han tog bilder av sovande turister på stranden.


Tadao Cern's bilder har blivit en viral framgång och han har ställt ut sina verk på Saatchi Gallery, London, Van Gogh-museet, Arles, Ingo Seufert Gallery; München och ytterligare gallerier och institutioner i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Rumänien, Litauen.


SPRING 2015


JAKE FRIED (USA)  Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried


25th April - 30th May

Opening Saturday 25th April kl 12 - 4 pm


Jake Fried (b.1984) lives and works in Boston. Originally known for his paintings, Fried has spent recent years working on a series of hand-drawn, experimental animations or "moving paintings". His films have screened at the; Tate Modern, London, U.K. Contemporary Art Museum of Rome. Rome, Italy,Museum of Contemporary Art, Chicago, USA, Hiroshima MOCA. Hiroshima, Japan, Central House of Artists. Moscow, Russia etc.


JAKE FRIED (USA)  Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried


25 April - 30 Maj

Vernissage Lördag 25/4 kl 12:00-16:00 


Jake Fried (b.1984) bor och arbetar i Boston. Han är tidigare känd för sina målningar och de senaste åren har Fried arbetat med en serie teckningar som han har fotograferat och skapat experimentella animationer, "rörliga målningar". Hans filmer har visats på; Tate Modern, London (Storbritannien), Contemporary Art Museum i Rom (Italien), Museum of Contemporary Art, Chicago (USA), Hiroshima MOCA, Hiroshima (Japan), Central House of Artists, Moskva (Ryssland) etc.